Vibration Analyzer

www.thermoscan.co.th

EN   TH   

HOME
VIBRATION ANALYZER
VIBRATION SERVICES
VIBRATION PRODUCT
VIBRATION CONTACT


Why is Monitoring Vibration Important?
Why Monitor Machine Vibration?

MACHINERY VIBRATION ANALYZER
ตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
Vibration Analyzer
Corrective Technologies …. Consultancy Services

       บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด (TMS)ให้บริการพร้อมคำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ของเครื่องจักรและโรงงาน TMS มีการให้บริการแบบครบวงจรซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) การวิเคราะห์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Infrared Thermoscan) การวิเคราะห์สภาพมอเตอร์ (Motor Analysis) การถ่วงสมดุลเครื่องจักร (Field Balance) และการตรวจสอบรอยรั่วด้วยเครื่องวัดระดับเสียง (Ultrasonic Leak Detection)

บริษัทฯ รับตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
• ใช้เครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนยี่ห้อ commtest ในการตรวจสอบ
• Inspector ของบริษัทฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน ของเครื่องจักรกล

การวิเคราะหการสั่นสะเทือน Vibration Analysis
       เป็นตัวชี้บอกความผิดปกติของเครื่องจักรหมุนได้หลายชนิด เช่นการเสียสมดุล การเยื้องศูนย์ของเพลา การหลวมคลอนของชิ้นส่วนหมุนหรือการหลวม คลอน ของโครงสร้าง ความผิดปกติ ที่แบริ่งและที่เกียร์ ปัญหาเรื่องการหล่อลื่น ความถี่สั่นพ้อง ความผิดปกติของสายพาน ปัญหาทางไฟฟ้า และปัญหาอื่นๆ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน สามารถที่จะบอกสาเหตุความผิดปกติและบอกระดับความรุนแรง ของเครื่องจักรหมุนได้ TMS มีทักษะและประสบการณ์
สูงในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ดัวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้
กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม Vibration AnalyzerVibration Analyzer 

VIBRATION PRODUCTS :
 
SCOUT 100
SCOUT 140
Snapshot IS
Thermoscan Co., Ltd. (บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด)
www.thermoscan.co.th
  731 PM Tower, 5th Floor, Asok Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, 10400   
Tel: (02) 642-9489    Fax: (02) 642-9424

  E-mail: tms@thermoscan.co.th

©Copyright 2012 - Thermoscan Co., Ltd. - All Rights Reserved.